NEXT

DISCLAIMER

 

WEBSITE, BEDRIJFSAPP EN SOCIALMEDIAKANALEN VAN NEXT PROFESSIONALS

Onze website, bedrijfsapp en socialmediakanalen zijn bedoeld om informatie te verschaffen over Next Professionals en de producten en diensten die worden aangeboden. Next Professionals besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van de inhoud van deze media. Het is echter mogelijk dat de inhoud van onze website, sociale media of bedrijfsapp verouderd, incompleet en/of incorrect is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen verricht op grond van deze informatie. M.a.w. hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Onze website, bedrijfsapp en sociale mediakanalen bevatten teksten, video’s, logo’s en afbeeldingen. Hierop zijn auteursrechten en/of andere eigendomsrechten gevestigd. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Next Professionals.

Het is mogelijk dat via onze website, bedrijfsapp en sociale media kanalen toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Next Professionals kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

E-MAILBERICHTEN NEXT PROFESSIONALS

De inhoud van onze e-mailberichten en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Onze e-mailberichten kunnen gegevens met betrekking tot een derdenpartij bevatten.

De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van ons e-mail bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derden partij.

Next Professionals betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij e-mail berichten. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen of andere cybercrime aanvallen. Next Professionals is niet aansprakelijk indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan uw computer(systeem), veroorzaken.

Copyright 2019 Next Professionals Alle rechten voorbehouden.